Gedragregels Sportclub Woezik

• Doelstelling vanuit de club
Al onze leden moeten respectvol met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers omgaan, zowel binnen als buiten het veld en bij thuis- en uitwedstrijden.

• Gedragsregels
Gezien deze doelstelling hebben we gedragsregels binnen Sportclub Woezik. In de gedragregels komen regels over de wijze waarop iedereen zich behoort te gedragen ten opzichte van anderen en wanneer hij gebruik maakt van de accommodatie. De gedragsregels zijn een aanvulling op de bestaande KNVB-regels.

• Voor wie gelden de gedragsregels
De gedragsregels gelden voor alle leden, kaderleden, vrijwilligers en ouders van SC Woezik. Op ons complex verwachten wij dat ook onze gasten zich houden aan deze regels.

I. Algemene regels

1. Houding en gedrag

 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • Onbehoorlijk taalgebruik omvat o.a.: overmatig vloeken, verbaal smijten met lichaamsdelen en gebruik van ziekteverwensingen. Dreigende taal en/of een dreigende houding zijn eveneens ongewenst.
 • Sportiviteit is uitgangspunt. Opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of met een schorsing.
 • Scheidsrechter, tegenstanders en medespelers worden correct behandeld en niet uitgescholden.
 • Binnen Sportclub Woezik gaan we op een nette manier met elkaar om. Dit houdt in elk geval in dat, in het geval van een meningsverschil of conflict, het taalgebruik correct en zonder buitensporige stemverheffing blijft.
 • Houdt er rekening mee dat er kinderen op het complex lopen die slecht gedrag overnemen!
 • Mocht er een meningsverschil of conflict ontstaan, neem de betreffende personen dan mee naar een geschikte ruimte om dit in alle rust uit te spreken, evt. in aanwezigheid van een kaderlid.
 • SC Woezik stimuleert vanuit een oogpunt van sportiviteit het handen schudden met de tegenstander voorafgaand aan en na een wedstrijd.
 • Bij ernstig wangedrag kan de Interne Tuchtcommissie (Voorzitter, Vice Voorzitter en Voorzitter Jeugdcommissie), na hoor en wederhoor, overgaan tot het opleggen van straffen. Dit geldt met name voor gevallen die niet door de Tuchtcommissie van de KNVB worden behandeld. Maar ook als dit wel het geval is, kan de Interne Tuchtcommissie aanvullende straffen uitspreken.

2. Regels ten aanzien van de accommodatie

 • Het bestuur cq. de vereniging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of vernieling van eigendommen van derden op het sportcomplex;
 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.

a. Velden en buitenterrein

 • Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst te worden.
 • Het is alleen toegestaan om een hond mee te nemen op het sportcomplex indien deze is aangelijnd. Uitwerpselen dienen door degene die de hond bij zich heeft direct opgeruimd te worden.
 • Ga via de daarvoor bestemde toegangen naar de kunstgrasvelden en natuurgrasvelden en spring niet over de hekken. Er liggen speciale matten met daaronder een opvangbak bij de toegangen tot de kunstgrasvelden. Dit voorkomt dat vuil wordt meegenomen naar de velden, maar vooral dat infill materiaal (kunststof korrels) vanaf de velden wordt meegesleept naar de omgeving.
 • Gooi je kauwgom in de prullenbak. Kauwgom is lastig te verwijderen uit het kunstgras en dit zal dan ook ten koste gaan van de kwaliteit van de velden.
 • Metalen noppen zijn slecht voor het kunstgras (en het voetbalt minder prettig).
 • Roken, eten, glas en flesjes zijn niet toegestaan op de velden. Het gebruik van alcohol op het veld of langs de lijn is eveneens pertinent verboden (conform KNVB-regels).
 • Bij wedstrijden van de E- en F-jeugd is het niet toegestaan om op de middenlijn (van het gehele veld) te staan.
 • Bij trainingen en wedstrijden dient men zich te houden aan de vastgestelde tijden en veld- en kleedkamerindeling.
 • De uitklapbare goals zijn alleen bedoeld voor de F- en E-teams en voor het 7 tegen 7 voetbal (35+/ recreanten). Alle andere teams mogen hier geen gebruik van maken, in verband met de schade aan de goals en netten.
 • Voor de trainingsdagen is een trainingsschema door het bestuur vastgesteld, alsmede een roulatieschema voor het gebruik van de velden.

b. Kleedkamers en gang

 • De gang en kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers in de uitoefening van hun functie, spelers, begeleiding en ouders. Andere aanwezigen kunnen worden verwijderd.
 • Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij anders overeengekomen met trainers c.q. leiders.
 • Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, ten zeerste aanbevolen.
 • Het schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels gebruikt te worden die bij de buiteningang van de kleedkamers opgesteld staan.
 • De gang en kleedkamers zijn nog geen speelveld. Dus verzocht wordt ballen vast te houden ter voorkoming van schade.
 • Iedereen behoort zich te houden aan de kleedkamerindeling gemaakt door het wedstrijdsecretariaat.
 • Het wordt aangeraden om de kleedkamers tijdens de training/wedstrijd op slot te (laten) draaien i.v.m. diefstal.
 • Bij de jeugdteams dient altijd begeleiding in de kleedkamers te blijven, zodat direct kan worden gecorrigeerd of ingegrepen.
 • Harde muziek is in de kleedkamers en gangen niet toegestaan. Dit ter beoordeling van de beheerder.

c. Kantine

 • De kantine is geopend op de reguliere trainings- en wedstrijddagen, van maandag tot en met vrijdag vanaf 17.30 uur. Van maandag tot en met woensdag sluit de bar om 23.00 uur, op donderdag om 24.00 uur (dit is de clubavond) en op vrijdag om 21.00 uur. Op de zaterdag en zondag is dit van 7.30 uur tot 19.00 uur. Sluiting op vrijdag ná 21.00 uur is mogelijk bij gelegenheid van feesten en andere clubactiviteiten. Het blijft mogelijk dat de sluitingstijd op vrijdag wordt aangepast i.v.m. structurele aanpassingen in de clubactiviteiten, bv. aanpassing trainingstijden, 35+ voetbal, bedrijfsvoetbal etc.
 • Het is niet toegestaan om de kantine met voetbalschoenen te betreden
 • Iedereen wordt geacht om afval op te ruimen en glaswerk terug te brengen.
 • De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Tassen kunnen worden geplaatst op de speciale rekken in de garderoberuimte, direct achter de kantine in de gang. Tassen zijn in de kantine niet toegestaan.
 • In het clubgebouw is een AED-apparaat (defibrillator) aanwezig achter de bar. Daarbij bevindt zich een lijst van mensen die opgeleid zijn het apparaat te bedienen.

d. Bestuurs- en commissiekamers

 • Vergaderingen worden gehouden in de daarvoor bestemde vergaderruimtes. Zijn deze vol, dan kun je uitwijken naar de kantine.
 • Het reserveren van een vergaderruimte dient via een barmedewerker gedaan te worden in de agenda achter de bar.
 • Na een vergadering dien je de ruimte netjes achter te laten.
 • De bestuurskamer is in eerste instantie bestemd voor bestuursoverleg (HB, DB, Stichting E+B, BCW) en voor overleg waarbij een of meer bestuursleden aanwezig zijn. Verder is ook overleg met externe partijen (KNVB, Stichting Groene Grasvelden, gemeente, partners sportpark etc.) of gebruik t.b.v. cursussen e.d., na accordering door het bestuur, mogelijk. Alle andere besprekingen dienen in 1e instantie plaats te vinden in de commissiekamers 1 en 2. Wanneer deze vol zijn en/of het gezelschap te groot is, kan worden uitgeweken naar de bestuurskamer, indien beschikbaar.
 • Woezik 1, Woezik 2, Vrouwen 1 en 2, A1, B1, C1 en D1 kunnen hun teambesprekingen houden in de bestuurskamer. Dit uitdrukkelijk onder de volgende voorwaarden:

* gebruik gebeurt onder verantwoordelijkheid van de trainers en leiders;
* de beheerder opent en sluit de ruimte en controleert deze na afloop;
* de jeugdteams gebruiken ter plaatse geen drinken of etenswaren;
* het koffieapparaat wordt niet gebruikt;
* alles wordt schoon achtergelaten, met het meubilair op de juiste plaats;
* gebruik wordt in het afsprakenboek genoteerd;
* ander gebruik uitsluitend na toestemming vooraf van de Vz. Accommodatiecommissie.

II. Specifieke regels

a. Roken

 • Bij sportclub Woezik geldt een algemeen rookverbod binnen alle gebouwen, conform landelijke wetgeving. Ook op het veld en in de dug-out mag niet gerookt worden.
 • onder “roken” wordt ook elektronisch roken verstaan

b. Alcohol

 • Geen alcohol voor leiders, trainers, andere begeleiders en spelers tijdens het uitoefenen van hun functie
 • Geen alcohol in de kleedkamers.
 • Geen alcohol voor personen die als chauffeur fungeren van spelers.
 • Op zaterdag wordt er geen alcohol geschonken voor 15:00 uur
 • Op zondag wordt er geen alcohol geschonken voor 12:00 uur
 • Aan personen onder 18 jaar mag door barmedewerkers en andere leden geen alcohol worden verstrekt

c. Wedstrijden en trainingen

 • Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of leiders verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage richting de KNVB).
 • Aan ‘gele- en rode kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • De trainer/leider corrigeert ‘onjuist gedrag’ van spelers; hij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bepreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende coördinator.
 • Spelers en trainers dienen op tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.
 • Trainende spelers mogen niet worden gestoord. Wacht buiten het veld tot de trainingen afgelopen zijn voor je hier zelf op gaat.
 • Als een heel team niet komt trainen dient de leider en/of trainer dit door te geven aan het wedstrijdsecretariaat en de beheerder.
 • Alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechter!
 • Alle spelers en de begeleiding dienen na afloop kort te wachten bij de eigen dug-out, totdat de tegenpartij van het veld is. Dit is een verantwoordelijkheid van de trainer en leiders en dient een standaard handelwijze te zijn.
 • Het is reglementair nooit toegestaan om uit onvrede als team van het veld te lopen. Dit leidt zeker tot een straf en boete, welke wordt verhaald. In geval van een ernstig ongeval (bv. beenbreuk) dient altijd overlegd te worden met de scheidsrechter en tegenstander over het verder spelen.
 • Iedere wedstrijd kent een wedstrijdcoördinator (verplicht volgens de reglementen). Dit is veelal een bestuurs- of kaderlid. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en vooral voor de begeleiding van de scheidsrechter. In voorkomende gevallen mag hij op aangeven van de scheidsrechter en/of na het rust- of eindsignaal het speelveld betreden om de scheidsrechter te begeleiden en/of een dreigend opstootje te voorkomen. Dit laatste is zijn eigen beoordeling. De trainers en begeleiding dienen hem daarin te ondersteunen.
 • Uiteraard mogen spelers die geen lid zijn van SC Woezik of niet beschikken over een geldige spelerspas van SC Woezik absoluut niet deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen van teams van SC Woezik (behoudens tijdens inloopdagen etc., mits in overeenstemming met de KNVB regeling);
 • Elftalleiders en scheidsrechters dienen bij twijfel altijd de spelerspas te controleren. Boetes a.g.v. het (laten) meedoen van ongerechtigde spelers komen volledig voor rekening van het betreffende team.
 • Jeugdspelers mogen niet meedoen in een lagere leeftijdscategorie, als dit i.v.m. hun leeftijd niet (meer) is toegestaan;
 • Jeugdspelers mogen alleen na toestemming vanuit de Jeugdcommissie meedoen bij de senioren;
 • Spelers die zijn “vastgespeeld” (d.w.z. die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere elftallen hebben gespeeld in enig seizoen), mogen dat seizoen niet meer voor een lager elftal in competitieverband spelen.

d. Vernielingen en diefstal

 • Opzettelijke en niet opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging moet gemeld worden aan het bestuur.
 • De schade zal altijd verhaald worden op de desbetreffende perso(n)on(en).
 • Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijde aansprakelijk worden gesteld.
 • Het bestuur kan aanvullende maatregelen opleggen aan de betreffende dader(s)
 • Bij schade en/of vernielingen door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernieling zal via deze vereniging op de betreffende dader(s) worden verhaald.
 • Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal ten allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Van diefstal verdachte perso(o)n(en) kunnen lopende het onderzoek door de vereniging worden geschorst. Het bestuur kan besluiten tot het nemen van aanvullende maatregelen.

e. Vertrouwenspersoon

Binnen Sportclub Woezik zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Hier kun je vertrouwelijke zaken kwijt, die te maken hebben met seksuele intimidatie, persoonlijke problemen, discriminatie of pesterijen.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dit moet ervoor zorgen dat personen die bepaalde problemen hebben, de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen. De vertrouwenspersonen kennen de club vanuit hun clubverleden, maar staan volkomen onafhankelijk t.o.v. het bestuur.
De vertrouwenspersoon overlegt twee keer per jaar met de voorzitter van SC Woezik over zijn ervaringen in de periode sinds het vorige gesprek en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn / haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon;

III. Interne afspraken/huisregels

a. Het materiaalgebruik

 • Materialen worden voor de training/wedstrijd opgehaald bij de beheerder. Dit wordt niet zelf gepakt! De trainer/leiders zijn verantwoordelijk voor de door hun team gebruikte materialen.
 • Na de training/wedstrijd wordt het materiaal weer compleet terug gegeven aan de beheerder. Deze bergt dit vervolgens op in de daarvoor bestemde rekken.
 • Zowel grote als kleine doelen worden na afloop van de training teruggezet op de daarvoor bestemde plekken.
 • Ballen die over het hek geschoten worden, dienen direct te worden opgehaald.
 • Is er schade ontstaan of als materialen worden vermist, dient dit aan de beheerder gemeld te worden.

b. Ouders en toeschouwers

 • Geef blijk van belangstelling voor uw kind. Ga zoveel mogelijk mee naar de training/wedstrijd
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter op een positieve manier.
 • Houd er rekening mee dat uw kind niet de enige speler is in het veld.
 • Laat het coachen aan de trainer/leider over.
 • Blijf positief, juist bij verlies.
 • De scheidsrechter doet zijn best om de wedstrijd in goede banen te leiden. Ook hij kan een keer een verkeerde beslissing nemen. Bemoei u hier niet mee.
 • Winnen of verliezen hoort bij het voetbal.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Laat het plaatsen van uw kind in een bepaald team over aan de daarvoor bevoegde personen.
 • De vereniging is geen kinderopvang/-dagverblijf voor uw zoon of dochter. Dat wil zeggen dat van ouders een actieve deelname aan het verenigingsleven wordt verwacht; denk aan onder andere vervoer, wassen, elftalleider, (assistent) scheidsrechter etc.

c. Zonder RESPECT geen voetbal
In het kader van RESPECT staat het belang van de KNVB bovenaan en vervolgens dat van de club, Sc Woezik.
Als belangen geschaad worden die deze organisaties direct raken, vervalt ieder onderliggend belang. Na deze twee belangen staat vervolgens het belang van het team voorop, met daarbinnen allereerst het belang van de teamleiding en het teambelang en vervolgens het individuele belang. Ouders spelen een rol op de achtergrond en vertrouwen hun zoon/ dochter toe aan de begeleiding van het team.
Dit betekent dat een persoon (speler, begeleider of toeschouwer) bij onacceptabel gedrag een (donker) gele kaart kan krijgen van de voorzitter van de betreffende commissie: Jeugdcommissie, Seniorencommissie of Technische Commissie.
Het uitreiken van deze kaart wordt vervolgens gemeld aan het Hoofdbestuur en de Interne Tuchtcommissie. Bovendien zal dit schriftelijk aan de desbetreffend persoon worden bevestigd.
Dit betekent dat bij een volgend “onacceptabel gedrag” de verantwoordelijke commissie zich het recht voorbehoudt om deze persoon een straf op te leggen, nadat dit onacceptabel gedrag door de verantwoordelijke commissie is onderzocht en beoordeeld.
Het Hoofdbestuur en/of de Interne Tuchtcommissie behouden te allen tijde het recht om een persoon direct te straffen.
Als de verantwoordelijke commissie tot de conclusie komt om deze persoon te schorsen zal dit eerst voorgelegd worden aan het Hoofdbestuur.