Maandag 21 oktober staat om 20.00u de algemene ledenvergadering gepland.

Locatie: Kantine SC Woezik

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Notulen algemene ledenvergadering 2018/2019
 5. Terugblik door Dhr. T. Sengers
 6. Financieel jaarverslag 2018/2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Begroting 2019/2020
 10. Aftredende bestuursleden:
  Dhr. T.Jelissen, Dhr. T. Sengers en Dhr. R. Thijssen (allen niet herkiesbaar)

  Aftredend en herkiesbaar:
  Dhr. W.Spijkerboer

  Benoemen nieuwe bestuursleden:
  Mevr. T. Ponjee en Mevr. A. van Roosmalen, in de functie van secretaris

 11. Verkiezing nieuwe voorzitter:
  Dhr. P. Koop wordt door het bestuurd voorgedragen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting